PVFCCo đạt doanh thu 13.119 tỷ đồng

Ngày 23/6, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã chứng khoán DPM) tổ chức phiên họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Tham dự có các cổ đông đại diện cho hơn 73 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông phát biểu ý kiến tại phiên họp.
Cổ đông phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Tại phiên họp, Ban quản trị, kiểm soát và điều hành PVFCCo đã trình bày báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT, ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022…

Ban lãnh đạo tổng công ty cũng trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT quyết định về quy chế, điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ; Tờ trình về đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh; Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổng công ty; Tờ trình về các nội dung định hướng, mục tiêu và chiến lược phát triển TCT…

Năm 2021, PVFCCo đạt doanh thu 13.119 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.799 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với năm 2020. ĐHĐCĐ đã thông qua mức chi cổ tức 50% bằng tiền mặt cho năm 2021.

Năm 2022, tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu ở mức 17.239 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.130 tỷ đồng, và đặc biệt giữ mức chia cổ tức 50% như năm 2021.

PHAN HÀ

Nguồn: Báo Bà Rịa – Vũng Tàu


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *